“Οι απόψεις των μαθητών Γυμνασίου για το μάθημα των Νέων Ελληνικών” ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Η παρούσα έρευνα διερευνά τις απόψεις των μαθητών του Γυμνασίου στην Κύπρο σχετικά με το μάθημα των Νέων Ελληνικών αναδεικνύοντας εκείνα τα πρώτα στοιχεία που επιδοκιμάζουν ή αποδοκιμάζουν οι μαθητές σχετικά με το μάθημα αυτό, τους τρόπους διδασκαλίας του καθώς και τα στοιχεία εκείνα που θεωρούν απαραίτητα για τον/την καθηγητή/τρια του συγκεκριμένου μαθήματος. Με αυτό τον τρόπο η παρούσα έρευνα ευελπιστεί να συντείνει στην πιο ολοκληρωμένη μεταρρυθμιστική διαδικασία που ξεκίνησε από το 2010 με τα Νέα Αναλυτικά Προγράμματα προσφέροντας ακόμη μια προοπτική στην αξιολόγησης της. Για τον σκοπό αυτό, συλλέγηκαν δεδομένα από 75 μαθητές Γυμνασίου μέσω ερωτηματολογίου. Τα αποτελέσματα καταδεικνύουν ότι γενικότερα οι μαθητές αναγνωρίζουν την σημαντικότητα του μαθήματος αλλά διατίθενται μετριοπαθέστεροι ως προς το ενδιαφέρον του, καταυγάζοντας παράλληλα υπέρ της ενσωμάτωσης των σύγχρονων μέσων τεχνολογίας στη διδακτική διαδικασία. Οι μέθοδοι κριτικού γραμματισμού δεν προτιμούνται στον ίδιο βαθμό από την πλειονότητα των μαθητών. Η καλή συμπεριφορά του διδάσκοντος και οι πιο μαθητοκεντρικές, εξατομικευτικές πρακτικές διδασκαλίας επιδοκιμάζονται συλλήβδην από τους συμμετέχοντες. Τα αποτελέσματα αυτά συζητούνται στο πλαίσιο της υπάρχουσας βιβλιογραφίας.

ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ ΧΡΥΣΤΑΛΛΑ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

https://ediamme.edc.uoc.gr/index.php?id=177,0,0,1,0,0

ΤΕΥΧΟΣ 3/2016