Η εκπαιδευτική ιστοσελίδα απευθύνεται σε:

σε μαθητές/μαθήτριες που επιθυμούν να βελτιώσουν τις επιδόσεις τους στο μάθημα των Νέων Ελληνικών.
σε ενήλικες που επιθυμούν να προετοιμαστούν για Κυβερνητικές Εξετάσεις.
σε εκπαιδευτικούς που επιθυμούν να προμηθευτούν υλικό αξιολόγησης για το μάθημα της Νεοελληνικής Γλώσσας.
Νέα Ελληνικά - www.neaellinika.com
Ιστοσελίδα για το μάθημα των Νέων Ελληνικών
Ιστοσελίδα ενίσχυσης γραπτών δεξιοτήτων
 • Δοκίμια Αξιολόγησης Νέων Ελληνικών
 • Ανατροφοδότηση και αξιολόγηση απαντήσεων
 • Ελεύθερο υλικό για το μάθημα των Νέων Ελληνικών της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης
Ο στόχος της ιστοσελίδας είναι να προσφέρει τη δυνατότητα σε όποιον/όποια επιθυμεί να απαντήσει δοκίμια αξιολόγησης Νέων Ελληνικών στο δικό του/της χώρο, στο πλαίσιο του δικού του/της προγράμματος και παράλληλα να λάβει ανατροφοδότηση και σχόλια για τις απαντήσεις του/της.

Μέσα από την ιστοσελίδα neaellinika οι χρήστες μπορούν να αντλήσουν δοκίμια αξιολόγησης νέων ελληνικών. Στη συνέχεια, αφού αποστείλουν τις απαντήσεις μέσω της φόρμας επικοινωνίας, μπορούν ακολούθως να λάβουν δελτίο ανατροφοδότησης με αξιολόγηση των απαντήσεων.

Από τη συγκεκριμένη ιστοσελίδα οι χρήστες μπορούν να αντλήσουν:

 • Δοκίμια Αξιολόγησης Νέων Ελληνικών

 • Δελτίο Ανατροφοδότησης και Αξιολόγηση των απαντήσεων

ΔΟΚΙΜΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

   

  Περιεχόμενο Εξεταστικών Δοκιμίων Νέων Ελληνικών για τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση

  • Απόσπασμα αδίδακτου κειμένου −άρθρου, ομιλίας, επιστολής− έκτασης 350 – 450 λέξεων, πρωτότυπο ή διασκευασμένο για σκοπούς αξιολόγησης και  να σχετίζεται άμεσα ή έμμεσα με τη θεματολογία που διδάσκεται στο Λύκειο, σύμφωνα με τους Δείκτες Επιτυχίας – Δείκτες Επάρκειας.
  • Περίληψη
  • Ερωτήσεις κατανόησης
  • Ερωτήσεις μορφής /δομής / γλωσσικών στοιχείων
  • Λεξιλογικές ασκήσεις
  • ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΥ ΛΟΓΟΥ με ένα (1) θέμα, το οποίο μπορεί να είναι και συνδυαστικό, που θα εκπηγάζει από το αδίδακτο κείμενο και συνάδει με τη θεματολογία των Δεικτών Επιτυχίας – Δεικτών Επάρκειας της κάθε τάξης.

  Περιεχόμενο Δελτίου Ανατροφοδότησης:

  • περιγραφική αξιολόγηση, συγκεκριμένη, λεπτομερή και κατανοητή ώστε να διαφαίνονται τα κριτήρια προς αξιολόγησης.
  •  διορθωτικές συμβουλές και παραπομπές σε αρχεία /σημειώσεις που επεξηγούν καλύτερα τις ορθές απαντήσεις.
  • αριθμητική βαθμολόγηση

  Περιεχόμενο Εξεταστικών Δοκιμίων Γνώσης της Ελληνικής για τις εξετάσεις Διορισίμων

  • ΚΕΙΜΕΝΟ ΓΙΑ ΠΕΡΙΛΗΨΗ
  • ΚΕΙΜΕΝΑ – ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ
  • ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΛΟΓΟΥ
  • ΓΛΩΣΣΙΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ

  Περιεχόμενο Ατομικού δελτίου Επίδοσης

  • Κείμενο με περιγραφική αξιολόγηση, συγκεκριμένη, λεπτομερή και κατανοητή ώστε να φαίνονται τα κριτήρια αξιολόγησης.
  • Κείμενο με διορθωτικές συμβουλές και παραπομπές σε αρχεία /σημειώσεις που επεξηγούν καλύτερα τις ορθές απαντήσεις.
  • Αριθμητική βαθμολόγηση

  Περιεχόμενο Εξεταστικών Δοκιμίων Ελληνικών για άλλες Κυβερνητικές εξετάσεις.

  • ΕΚΘΕΣΗ
  • ΚΕΙΜΕΝΑ ΓΙΑ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ
  • ΚΕΙΜΕΝΟ ΓΙΑ ΠΕΡΙΛΗΨΗ
  • ΚΕΙΜΕΝΟ ΓΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ
  • ΓΛΩΣΣΑ

  Περιεχόμενο Ατομικού δελτίου Επίδοσης

  • Κείμενο με περιγραφική αξιολόγηση, συγκεκριμένη, λεπτομερή και κατανοητή ώστε να φαίνονται τα κριτήρια αξιολόγησης.
  • Κείμενο με διορθωτικές συμβουλές και παραπομπές σε αρχεία /σημειώσεις που επεξηγούν καλύτερα τις ορθές απαντήσεις.
  • Αριθμητική βαθμολόγηση